. نایەڵن مەجنوونی وێڵی ئەم چیا بەرزانەبم لێمگەڕێن تۆبی خودا با هەروەها دێوانەبم خۆبەشی من هەر تەب و لەرزە و تەمەو بەفر و سەهۆڵ بابسووتێم،گڕگرم یان لێمگەڕێن لەرزانەبم گەر ئەوینداری لەئەم دەورانە شاتاوانە هەر ڕێیەکی دیم پێ نیشان دەن،تۆخودا تا وانەبم منکە نەمتوانی موریدی خانەقای خاسانی بم لێمگەڕێن با خەڵتەنۆشی گۆشەیی مەیخانەبم خۆدەزانم سەوزەڵانی گۆڕی یاران چی دەڵێن ماموستائاسو وینه؛عابدسوفی #nature #naturephotography #kurdishnature #kurdimage #donacksite #sprint #nikon #canon #autman #beautifull #photograph #sanandaj_photo #winter#three #fotographia_nature#iran#flower_lover#iranphotography #کردستان #سنندج #غروب #خورشید #عکاسان #عکاسی_شب #عکاسی_حیات_وحش#عکاسی _طبیعت #عکاسان _ایرانی #عکاسان _حرفه_ای#عکاسان_آماتور #عکاسان _جوان#پرتره _گرافی #هنر_عکاسی #دوناک_فوتوگرافی


.
نایەڵن مەجنوونی وێڵی ئەم چیا بەرزانەبم
لێمگەڕێن تۆبی خودا با هەروەها دێوانەبم
خۆبەشی من هەر تەب و لەرزە و تەمەو بەفر و سەهۆڵ
بابسووتێم،گڕگرم یان لێمگەڕێن لەرزانەبم
گەر ئەوینداری لەئەم دەورانە شاتاوانە هەر
ڕێیەکی دیم پێ نیشان دەن،تۆخودا تا وانەبم
منکە نەمتوانی موریدی خانەقای خاسانی بم
لێمگەڕێن با خەڵتەنۆشی گۆشەیی مەیخانەبم
خۆدەزانم سەوزەڵانی گۆڕی یاران چی دەڵێن

ماموستائاسو
وینه؛عابدسوفی

#nature #naturephotography #kurdishnature #kurdimage #donacksite #sprint #nikon #canon #autman #beautifull #photograph #sanandaj_photo #winter#three #fotographia_nature#iran#flower_lover#iranphotography
#کردستان #سنندج #غروب #خورشید 
#عکاسان #عکاسی_شب #عکاسی_حیات_وحش#عکاسی _طبیعت #عکاسان _ایرانی
#عکاسان _حرفه_ای#عکاسان_آماتور 
#عکاسان _جوان#پرتره _گرافی
#هنر_عکاسی #دوناک_فوتوگرافی

Comments 12

Likes 264 (last 100 likes only)